Política de gestió integrada

La Direcció de Catamarans Sensation, empresa dedicada a la realització d’activitats diverses amb catamarans, considera que la qualitat és un factor essencial per l’èxit de l’empresa, i que cada organització és responsable de la funció que realitza.

Així mateix, des de Catamarans Sensation es considera el desenvolupament de les seves activitats amb el màxim respecte i cura del medi ambient, promovent a la vegada, el desenvolupament sostenible de la societat atenent a les necessitats i expectatives, tant dels treballados, com de totes les parts involucrades.

Pel compliment d’aquests fins, Catamarans Sensation estableix una política integrada de qualitat i gestió del medi ambient que se subscriuen en els següents principis i compromisos:

  • Compliment dels requisits legals, reglamentaris, requisits establerts en les Normes de referència, així com d’altres assumits de manera voluntària per l’organització, en matèria de qualitat del servei prestat i medi ambient tant per l’empresa, com per totes les parts amb les que estableix relació.
  • Millora continua de les seves activitats i processos en el marc del Sistema Integrat de qualitat i gestió ambiental, per lo qual l’organització establirà, implementarà i mantindrà objectius documentats en els nivells i funcions pertinents dins de l’organització.
  • Les exigències contractuals, els desitjos i expectatives dels clients, són els criteris, per establir el patró de qualitat dels nostres serveis, intentant sempre fer coincidir la qualitat esperada amb la rebuda per la seva part.
  • Compromís de millorar contínuament l’eficàcia del Sistema de gestió de qualitat i gestió ambiental.
  • Cada treballador és responsable d’impulsar la implantació de la política i els objectius de qualitat i medi ambient comprovant la seva correcta consecució i implantació mitjançant auditories, assegurant d’aquesta manera el compromís de millora continua.
  • Formació i qualificació del personal per la consecució de les seves tasques, conforme als requisits del Sistema.
  • Racionalització del consum de recursos naturals, a la vegada, de la prevenció i minimització en la generació de residus i emissions.

Catamarans Sensation es compromet a comunicar la present política a tot el personal de l’empresa, a col·laboradors i proveïdors, així com a mantenir-la pública.

En Blanes, 31 de Gener del 2019